• Col·laborar en la quantificació de la seva empresa en l’obligació de reserva de persones amb discapacitat.
  • Ajuda en tràmits administratius per a la consecució de la nota d’excepcionalitat.
  • Selecció de personal.
  • Formació.
  • Integració.

Càlcul del nombre de treballadors

Càlcul de l'import de les compres o donacions?