contractacio-dir

  • Subscriure un contracte per a la realització de serveis o la compra de béns produïts amb la intervenció de MISMAEFICACIA.
  • Constituir un enclavament laboral.
  • Sol·licitud del certificat d’excepcionalitat que justifica l’opció de mesura alternativa:
    • Al Servei d’Ocupació Pública de la Comunitat Autònoma.
    • A l’INEM

Donacions: