contractacio-dir

  • Subscriure un contracte per a la realització de serveis o la compra de béns produïts amb la intervenció de MISMAEFICACIA.
  • Constituir un enclavament laboral.
  • Sol·licitud del certificat d’excepcionalitat que justifica l’opció de mesura alternativa:
    • Al Servei d’Ocupació Pública de la Comunitat Autònoma.
    • A l’INEM

Donacions:
L’import anual per a la donació haurà de ser, almenys, d’1,5 vegades el IPREM anual per cada treballador amb discapacitat que s’hagués hagut de contractar per cobrir amb la quota del 2% de la seva plantilla.

Per a 2015: 7.455,14 x 1,5= 11.1182,71 €