MISMAEFICACIA va més enllà de l’estricte compliment de les Normatives i Lleis que regulen l’activitat empresarial en l’àmbit social, mediambiental i respecte als drets humans.

En aquest sentit incorpora en la gestió de la seva activitat criteris de responsabilitat social empresarial, generant activitat econòmica social.

Centre Especial de Treball

Economía social
 • economia socialServeis competitius i de qualitat, amb personal discapacitat.
 • Inserció de persones amb discapacitat.
 • Formació, promoció personal i professional assegurant la integració al món laboral.
 • Compliment de la LISMI.
 • Pla d’igualtat.

Els treballadors del CET treballen de manera independent i/o formant equip amb els altres treballadors sense discapacitat i en conseqüència plenament integrats.

Itinerari d'Integració
 • Itinerari de IntegracioAquest col·lectiu de persones posseeix altres capacitats diferents a les habituals i es tracta de conèixer-les i potenciar-les mitjançant itineraris d’ajust adaptats a les característiques del lloc de treball.
 • Per aconseguir la nostra missió, MISMAEFICACIA col·labora estretament amb Entitats Socials que posen a la disposició del Centre Especial de Treball les seves estructures materials i humanes. D’aquesta manera treballant en estreta col·laboració amb l’Equip de MISMAEFICACIA es dissenyen i implanten itineraris que garanteixin una òptima incorporació del treballador al seu lloc de treball i en conseqüència la seva efectiva integració social.

L’itinerari d’integració contempla una sèrie de variables que en la mesura del possible han d’ajustar-se al perfil del treballador per facilitar la seva incorporació a l’entorn laboral i social:

 • Accés al lloc de treball
 • Classificació professional
 • Promoció i formació
 • Retribucions
 • Ordenació del temps de treball, conciliació laboral, personal i familiar
 • Prevenció d’assetjament sexual i per motius de gènere
 • Adequació de jornades laborals
 • Flexibilitat horària
 • Flexibilitat funcional
 • Eines i mitjans d’adaptació
 • Formació especialitzada i específica
 • Seguiment sistemàtic i periòdic dels treballadors