Despeses controlades

01-noticia-costesEn una anterior entrada d’aquesta secció comentàvem els avantatges fiscals de les AIE. Com mecanisme per no haver de suportar l’IVA de l’externalització de series. Ja fa una anys les IAE es varen veure afectades per un canvi de fiscalitat que deixava sense efecte la possibilitat de no haver de suportar l’IVA en les adquisicions de bens o serveis.

No obstant per la vía de la gestió podem trobar models per a Grups Corporatius, empreses individuals  o institucions que en la pràctica suposen mecanismes més senzills que les esmentades IAE.

Actualment existeixen mecanismes més senzills i pràctics que poden ser una bona alternativa per a Grups Corporatius, ja siguin d’hospitals, col·legis, industrials o de serveis i tambe vàlids per a empreses individuals.

Ens referim al sistema de costos controlats o de llibres oberts. A la pràctica consisteix que el client és el titular dels RR.HH i materials. El client contracta un gestor / operador extern que col·labora, assessora i ajuda a implantar els mètodes, sistemes i procediments del servei contractat, ja sigui alimentació o neteja. El client coneix amb tota exactitud els costos en què incorre:

DESPESES DE PERSONAL:

 • Aplicació del conveni corresponent a l’activitat desenvolupada.
 • Salari segons categoria, antiguitat, festivitat, nocturnitat, etc.
 • Cotitzar aplicant els percentatges i epígrafs segons les contingències a cobrir.
 • Absentisme:
  • Control
  • Gestió
  • Seguiment
  • Valoració
  • Suplència (quan sigui necessari)
  • Informació a l’empresa

DESPESES DE PRODUCTES QUÍMICS i CONSUMIBLES

 • Productes homologats
 • Productes adequats
 • Només els productes necessaris
 • Sistemes de dosificació
 • Stock necessari

DESPESES DE MAQUINÀRIA i UTILLATGE

 • Leasing
 • Rènting
 • Amortització

En definitiva, el client, d’una banda, evita el cost que representa l’IVA i, de l’altra, tot i sent titular dels RR.HH. i materials, es beneficia del coneixement i gestió d’un operador extern, circumstància que li permet no dedicar recursos, esforç i temps a una activitat que és necessària no forma part del seu “core business” o activitat principal.