El departament de Prevenció Riscos Laborals combina els recursos propis de l’empresa amb els de la Mútua d’Accidents i Societat de Prevenció per gestionar les quatre especialitats segons les necessitats de cada tipus de servei i sector de activitat:

prevencio-cat-01