• Col·laborar en la quantificació de la seva empresa en l’obligació de reserva de persones amb discapacitat.
 • Ajuda en tràmits administratius per a la consecució de la nota d’excepcionalitat.
 • Selecció de personal.
 • Formació.
 • Integració.

Càlcul del nombre de treballadors
supportProcediment per al càlcul del nombre de treballadors i treballadores contratats a l’efecte de complir amb la quota de reserva del 2% de la LISMI:


Sumatori dels tres tipus de contractes:

 • Indefinits (temps complet o parcial): cada contracte té el valor d’1 treballador.
 • Temporals de durada superior a 1 any: cada contracte té el valor d’1 treballador.
 • Temporals durada inferior a 1 any: es procedeix al càlcul següent:
  • Contractes de 200 a 365 dies: cada contracte té el valor d’1 treballador.
  • Contractes de menys de 200 dies: total de dies treballats / 200 dies.

Càlcul de l'import de les compres o donacions?

Compres:

L’import anual dels contractes amb Centres Especials de Treball, haurà de ser almenys, tres vegades el IPREM anual per cada treballador amb discapacitat que s’hagués hagut de contractar per cobrir amb la quota del 2% de la seva plantilla.

Per 2016: 7.455,14 [IPREM mensual x 14] x 3= 22.365,42 €.